عاشقی.دوری.خیانت.دورویی.

نمیدانم دردم از چیست؟از تنهاییست یا از وجود کسی که دوستش دارم و نیست